De algemene voorwaarden van BVK-Sports te Huizen

ARTIKEL 1 | DEFINITIES

Het bedrijf: BVK-Sports

Overeenkomst: Overeenkomst tussen het bedrijf en de consument

Bootcamp: Een op lichamelijke en/of geestelijke activiteit gerichte dienst.

Deelnemer: Een consument die deel neemt aan de Bootcamp

ARTIKEL 2 | TOEPASSELIJKHEID

2.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op het tot stand komen en het uitvoeren van alle overeenkomsten betreffende Bootcamp, die tussen het bedrijf en de deelnemer worden gesloten

2.2 Het bedrijf kan de algemene voorwaarden tussentijds wijzigen. De laatste versie is altijd de geldende versie en is beschikbaar op de website www.bvk-sports.nl. Op verzoek wordt een exemplaar van de algemene voorwaarden verstrekt.

ARTIKEL 3 | HET AANBOD

3.1 De Bootcamp lessen worden in principe buiten aangeboden.

3.2 Bij de Bootcamp lessen is er altijd een gecertificeerde trainer aanwezig.

3.2 De minimum leeftijd van een deelnemer is 16.

3.3 Les dagen zijn van maandag t/m zaterdag.

3.4 De consument is verplicht zich aan te melden voor de Bootcamp.

3.5 Bij gevaarlijke weersomstandigheden waaronder onweer, storm, extreme warmte, sneeuw of ijzel kan een Bootcamp les worden afgelast.

3.6 Indien een deelnemer door een blessure of overigen klachten niet in staat is om de Bootcamp les te volgen, kan de deelname aan de Bootcamp door BVK-Sports worden ontzegd.

3.7 Tijdens de volgende feest dagen vinden er geen Bootcamp lessen plaats: Nieuwjaarsdag, Pasen, Koningsdag, Bevrijdingsdag, Hemelvaartsdag, Pinksteren, Kerstmis,

Oudjaarsdag en 5 weken vakantie. (Niet aansluitend). De Prijzen zijn hierop gebaseerd (Zie artikel 6.)


ARTIKEL 4 | LIDMAATSCHAPPEN

4.1 Een rittenkaart of lidmaatschap zijn persoonlijk en niet overdraagbaar

4.2 Een lidmaatschap of een lidmaatschap + is af te sluiten voor 6 maanden of voor onbepaalde tijd

4.3 Een lidmaatschap | 6 maanden of een lidmaatschap + | 6 maanden heeft een duur van 6 maanden, hierna is het lidmaatschap maandelijks opzegbaar met een opzeg termijn van 1 maand.

4.4 Een lidmaatschap| maandelijks opzegbaar of een lidmaatschap + | maandelijks opzegbaar is maandelijks opzegbaar met een opzeg termijn van 1 maand.

4.5 Alle lidmaatschappen worden automatisch verlengd tenzij anders aangegeven.

4.6 Procedure m.b.t. opzegging verloopt schriftelijk via: Bert@bvk-sports.nl

ARTIKEL 5 | RITTENKAARTEN EN LOSSE LESSEN

5.1 Een rittenkaart heeft een geldigheid van 6 maanden

5.2 Een rittenkaart word niet automatisch verlengd

5.3 Een rittenkaart dient vooraf te worden afgerekend.

5.4 Een losse les is 2 weken geldig na aankoop

5.5 Een les mag tot uiterlijk 4 uur voor aanvang (kostenloos) worden geannuleerd. Binnen 4 uur afmelden vervalt de rit(credit)

ARTIKEL 6 | PRIJZEN EN BETALINGEN

6.1 Overeengekomen tarieven zijn inclusief BTW tenzij anders overeengekomen.

6.2 Prijzen en voorwaarden staan op de website van BVK-Sports en in de app: Paynplan.

6.3 Prijzen en voorwaarden mogen tussentijds worden gewijzigd. Prijs verhogingen hebben geen effect op lopende rittenkaarten en losse lessen.

6.4 Een lidmaatschap (+) loopt via automatische incasso nadat de eerste betaling is voldaan.

6.5 Betalingen voor Lidmaatschappen, rittenkaarten en losse lessen vinden altijd vooraf plaats.

6.6 Wanneer een incasso gestorneerd word mag BVK-Sports een bedrag van €7,50 aan administratiekosten in rekening brengen om het incassobedrag alsnog te incasseren.

6.7 BVK-Sports heeft het recht om uitvoering van verplichtingen op te schorten indien een deelnemer niet tijdig aan zijn/haar verplichtingen heeft voldaan.

6.8 Met inachtneming van de toepasselijke wetgeving is een deelnemer alle kosten, die BVK-Sports, of een door BVK-Sports ingeschakelde partij heeft gemaakt ter incassering van enig bedrag dat een deelnemer aan BVK-Sports verschuldigd is, aan BVK-Sports verschuldigd.

ARTIKEL 7 | ACTIES EN ACTIEVOORWAARDEN

7.1 Een actie mag eenmalig worden gebruikt per persoon

7.2 Meerdere acties kunnen niet worden gecombineerd.

7.3 Acties kunnen door BVK-Sports op ieder moment worden ingetrokken zonder enige vergoeding aan de deelnemer.

ARTIKEL 8 | ANNULERING, PAUZEREN OF WIJZIGEN VAN DE OVEREENKOMST

8.1 BVK-Sports behoudt zich het recht om gesloten overeenkomsten zonder opgave van reden te annuleren

8.2 Bij zware blessures, langdurige ziekte, zwangerschap of een langdurig verblijf in het buitenland, te beoordelen door BVK-Sports, kan een lidmaatschap worden gepauzeerd. De geldigheid van een rittenkaart of losse les kan om dezelfde reden worden verlengd.

8.3 De deelnemer heeft recht op 14 dagen bedenk tijd na het afsluiten van de overeenkomst.

8.4 De 14 dagen bedenk tijd vervalt wanneer een deelnemer deelneemt aan een training.

8.5 Wanneer een deelnemer een (nieuw) lidmaatschap heeft afgesloten, terwijl een deelnemer nog in het bezit is van een (huidig) geldig lidmaatschap, wordt eerst het huidige lidmaatschap uitgediend, voordat het nieuwe lidmaatschap ingaat.

8.6 Wanneer een deelnemer nog in het bezit is van losse lessen / een rittenkaart dient de deelnemer deze eerst op te maken voor de aanschaf van een lidmaatschap.

ARTIKEL 9 | PRODUCTEN

9.1 Het is niet mogelijk om na de aankoop van een product, een product te retourneren

9.2 Bij het aankopen van een verkeerde maat, te beoordelen door BVK-Sports, kan dit product worden geruild.

9.3 Bij misbruik is BVK-Sports is niet verantwoordelijk voor schade aan het product.

9.4 Indien er sprake is van een productiefout, te beoordelen door BVK-Sports, heeft de deelnemer recht op een nieuw exemplaar, indien dit niet mogelijk is heeft de deelnemer recht op een vergoeding (100%)

ARTIKEL 10 | KLACHTEN

10.1 Een deelnemer dient een klacht met betrekking tot enige prestatie van BVK-Sports zo spoedig mogelijk, nadat het gebrek of de schade is geconstateerd bij BVK-Sports te melden, en uiterlijk binnen 14 dagen nadat de deelnemer de gebreken of schade heeft geconstateerd. De klacht wordt schriftelijk ingediend bij BVK-Sports onder vermelding van de locatie en een omschrijving van de klacht naar: Bert@bvk-sports.nl

10.2 De klacht dient volledig, duidelijk omschreven en te zijn. En te zijn voorzien van eventuele bewijsmiddelen

10.3 BVK-Sports beantwoord de door de deelnemer ingediende klacht zo spoedig mogelijk, maar uiterlijk binnen 4 weken vanaf de datum van ontvangst. Indien BVK-Sports verwacht langere tijd nodig te hebben voor de verwerking van de klacht vermeldt zij dit direct per e-mail aan de deelnemer.

ARTIKEL 11 | AANSPRAKELIJK

11.1 Deelname aan Bootcamp geschiedt op eigen risico

11.2 BVK-Sports is niet aansprakelijk voor enig blessure of andere schade die een deelnemer mocht oplopen, of ten gevolge van, Bootcamp. Adviezen zijn altijd vrijblijvend en worden voor eigen risico opgevolgd.

11.3 Indien een deelnemer door een blessure of overigen klachten niet in staat is om de Bootcamp les te volgen, kan deze door het bedrijf worden uitgesloten.

11.4 De deelnemer verklaart dat hij/zij is verzekerd verzekerd is voor schade geleden ten gevolge van de deelname aan Bootcamp.

11.5 BVK-Sports is niet aansprakelijk voor schade aan eigendommen of de vermissing van eigendommen van een deelnemer.

ARTIKEL 12 | PRIVACY

12.1 BVK-Sports respecteerd de privacy van haar Deelnemer en draagt er zorg voor dat de persoonlijke en/of vertrouwelijke informatie die wordt verschaft en/of verkregen vertrouwelijk wordt behandeld.

12.2 BVK-Sports gebruikt de persoonlijke gegevens alleen m.b.t. de overeenkomst. Voor al het overige zal BVK-Sports deze gegevens uitsluitend gebruiken met voorafgaande toestemming van de deelnemer.

ARTIKEL 13 | HUISREGELS

Het is niet toegestaan om te eten tijdens de les.

Het dragen van sportkleding en sportschoenen is verplicht.

Het aanmelden voor de lessen is verplicht .

Behandel elkaar met respect.

Racisme, pesten of agressiviteit worden niet getolereerd.

Het is niet toegestaan om met materialen te gooien tenzij deze hiervoor bedoeld zijn.

Tijdens de lessen is het niet toegestaan om gebruik te maken van een smartphone

Het is voor de deelnemer tijdens de lessen niet toegestaan om foto’s of video’s te maken

Het is de deelnemer niet toegestaan gebruik te maken van de Bootcamp, indien hij/zij onder invloed is van drank, drugs of doping aanduidende middelen.

Het is voor, tijdens en na de les niet toegestaan om te roken op de trainingslocatie.

ARTIKEL 14 | VERPLICHTINGEN VAN HET BEDRIJF

14.1 BVK-Sports staat ervoor in dat de geleverde diensten beantwoorden aan de overeenkomst.

14.2 BVK-Sports onderwerpt de voorzieningen aan het vereiste onderhoud

14.3 Indien het bedrijf gebruikt maakt van diensten van instructeurs en/of begeleiders, staat hij er voor in dat de instructeurs en/of begeleiders over voldoende kennis beschikken.

14.4 BVK-Sports zorgt ervoor dat er voldoende EHBO-middelen aanwezig zijn.

14.5 BVK-Sports zal zich houden aan het kwaliteitsprotocol van NLActief, waaronder ook het doping convenant.

14.6 BVK-Sports zal voldoende maatregelen treffen om schade en vermissing van eigendommen te voorkomen.

ARTIKEL 15 | VERPLICHTINGEN VAN DE DEELNEMER

15.1 De deelnemer houdt zich aan het bedrijf gegeven instructies en aan de huisregels

15.2 De deelnemer dient het bedrijf op de hoogte te stellen van eventuele blessures of overige medische zaken die gevolgen hebben voor het deelnemen aan bootcamp.

15.3 De deelnemer dient wijzigingen in het postadres, emaildres, telefoonnummer, of bankrekeningnummer tijdig door te geven.